questions about making NPCs

Metrocop NPC (DODs metrocop NPC)

local Category = “Wehrmacht”

local NPC = { Name = “Wehrmacht feldpolizei”,
Class = “npc_citizen”,
Model = “models/policn.mdl”,
Health = “100”,
Category = Wehrmacht }

list.Set( “NPC”, “npc_Wehrmachtfeldpolizei”, NPC )

I want to have a CP npc what is the NPC class?

What is barney’s class?

npc_metropolice and npc_barney.
Half Life 2 NPCs